amenerrasulu
Herkes kendisi evde yatmadan önce Âmenerrasûlü’yü okuyup, manasını
düşünüp imanını kuvvetlendirmelidir. Allah’a bu iki ayetle yönelerek gündüz
işlediği günahlara ve kusurlara karşı af dilemelidir. Hz. Ali “Akıllı olan Müslüman
mutlaka Bakara suresinin son iki ayetini okuyarak uyur” (Dârimî, “Fedailü’l Kur’an”, 14)
demiştir.
İbn Abbas (r.a)’tan rivayet edildiğine göre, bir defasında Cebrail (a.s) Nebî
(s.a.s)’in yanında oturmakta iken, Hz. Peygamber yukarı taraftan kapı açılmasına
benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail: Bu, şimdiye kadar hiçbir şekilde
açılmayıp sadece bugün açılan bir gök kapısıdır, dedi. Peşinden o kapıdan bir
melek indi. Bunun üzerine Cebrail: Bu, yeryüzüne inen bir melektir. Bugüne kadar
hiç inmemişti, dedi. Melek selâm verdi ve Peygamberimize şöyle dedi: Müjde!
Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur sana verildi. Biri Fâtiha sûresi,
diğeri Bakara suresinin son âyetleri. Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana
sevap ve ecir verilir (Müslim, “Müsâfirîn” , 254; Nesâî, “İftitâh”, 25). Allah Resûlü (s.a.s)
yatağa girmeden evvel çoğu zaman Bakara suresinin baş kısmı ve son üç âyetini
(Âmenerrasûlü) okurdu (Dârimî, “Fedailu’l-Kur’an”, 14).
AMENERRASULÜ’NÜN OKUNUŞU:
Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
Share