Etiket arşivi: plevne marşı

Gazi Osman Paşa Hayatı – Plevne Marşı Hikayesi

 

Bir kaynakta:

Büyük bir Türk komutanıdır. Tokat’ta doğdu. Aile adı Yağcıoğulları’dır. Babası hayatını kazanmak için İstanbul’a gelince Osman’ı da İstanbul’daki askerî rüştiyelerden (ortaokullardan) birine vermişti.

Osman (Paşa) Beşiktaş askerî rüştiyesini, Kuleli Askerî İdadisini (lisesini) bitirip Mekteb-i Harbiye-i Şahane’ye (Harb Okulu’ na) girdi. 1852’de, 20 yaşında, teğmen rütbesiyle ve ikincilikle okulu bitirdi. En iyi dereceyle mezun olanlar gibi o da Mekteb-i Erkân-ı Harbiye-i Şahane’de (Harb Akademisi’nde) okumak üzere ayrıldı. Fakat Kırım Savaşı’nın başlayacağı anlaşıldığından hemen Tuna Cephesi’ne gönderildi. Bu cephede 4 yıl kaldıktan sonra 1856 Paris Barışı üzerine İstanbul’a döndü. 1857’de kolağası (kıdemli yüzbaşı) oldu. Bir ara Mekteb-i Erkân-ı Harbîye’ye devam etti; sonra İstanbul’da Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay Başkanlığı) nda bir göreve atandı. Bursa’daki kısa bir görevden sonra Teselya’daki Yenişehir’de Yunan sınırını gözlemekle görevli Türk tümeninin kurmay başkanı oldu. Daha sonra, çeşitli görevlerdeki başarıları üzerine rütbesi derece derece yükseltilerek ferik (orgeneral) oldu, 1875’te Niş’teki (Sırbistan) Türk kolordusu komutanı, aynı yıl sonunda Vidin’deki (Bulgaristan) kolordu komutanı atandı.

Osman Paşa, 1876’daki büyük Sırp isyanını yıldırım hızıyla bastırdı, Rusya’nın bütün ümitlerini kırdı. Rus generalleri tarafından komuta edilen Sırp ordusunu Zayçar’da bozguna uğratması üzerine rütbesi müşir (mareşal) liğe yükseltildi. Bu sırada 44 yaşında bulunuyordu.

Plevne Savaşlarında

1877’de büyük Doksanüç Savaşı başladı. Savaşın en ünlü komutanı Osman Paşa’dır. Tuna Cephesi kuzeydoğu kesimindeki Ordular Grubu’nun başına getirilen Osman Paşa, birbiri arkasından değiştirilen, üç başkomutanın bütün cepheyi tek elden idareyi başaramaması üzerine, nispeten az sayıdaki birliklerle, Plevne Kalesi’ne çekildi. Düşman ordularının nispet kabul etmez üstün kuvvetleriyle her yandan çevrildi. Dünya savaş tarihinin savunma savaşında yeni bir devir açan, savunma stratejisine yeni ilkeler getiren Plevne savaşları başlamıştı. Bütün dünyanın gözleri Osman Paşa’nın üzerindeydi. Osman Paşa’nın taktik dehası bütün dünya askerlik uzmanlarınca kabul edilmiştir. Çar II. Aleksander’in Osman Paşa’ya karşı Plevne’ye gelerek kendisinin idare ettiği askerî harekat, Çar’ın hassa alayları dahil, birkaç Rus ordusunun toplanmasına rağmen, Ruslar tarafından başarıya götürülemedi.

Osmanlı’ya isyan eden Romanya kuvvetleri de Çar’ın şahsi ricası üzerine Plevne’ye yığıldı. Ruslar pek büyük insan kaybına uğrayıp çözülme alâmetleri görtermekle beraber, Türk kuvvetleri de güçlerinin sonuna gelmişler, cephane kıtlaşmış, tabyalar fena halde yıkılmıştı. Bunun üzerine, Osman Paşa bir çıkış teşebbüsünde bulunmak istedi. Düşmanı yarıp kurtulmak ihtimali son derece zayıftı. Fakat başka çare de yoktu. Tabyaların daha fazla karşı koyabilmesi askerlik bakımından imkânsızlaşmıştı. Öteki Türk mareşallerinin birbirleriyle post kavgasına tutuşmaları yüzünden Osman Paşa hiçbir yardım alamamıştı. Plevne zaferleri üzerine II. Abdülhamit’ten «Gazi» unvanını ve altın kılıç alan Paşa, çıkma teşebbüsünde yaralandı, düşmana esir düştü.

Osman Paşa’nın Kılıcı

Çar, ünü cihanı tutmuş büyük askeri görmek istedi. Yanında grandükler (imparatorluk prensleri), Romanya Prensi I. Karol, generallerin ileri gelenleri olduğu halde, Paşa’ yı kabul eden Çar, onu selamladı, elini sıkıp tebrik etti. Osman Paşa kılıcını çıkarıp Çar’a teslim etmek isteyince, askerlik kurallarına aykırı olarak, Çar kılıcı Paşa’ya geri verdi.

— «Hiç kimse bu kılıcı sizden almak hakkına sahip değildir» dedi. «Bu kılıç, dünya durdukça, adınıza şeref verecektir; belinize takmama müsaade edin.»

Osman Paşa, Rusya’nın en yüksek askeri nişanı ile taltif edildikten Sonra, Çar’ı askerce selamlayıp ayrıldı.

Osman Paşa,’Rusya’da Çar’ın izniyle, serbestçe dolaştı; askeri esir muamelesine tabi tutulmadı. Birçok şehirleri gezdi, ayrıldığı şehirlerde Rus askeri birlikleri tarafından şerefine tören yapılarak uğurlandı.

Barıştan sonra Gazi Osman Paşa, İstanbul’a döndü. Pek büyük gösterilerle karşılandı. Serasker (savunma bakanı), sonra mabeyn müşiri oldu. Mabeyn müşiri, Türk imparatorluk sarayının en yüksek rütbeli adamıydı. Törenlerde padişahın arabasında karşısında otururdu.

Osman Paşa’nın büyük oğlu Nurettin Paşa 1889’da, II. Abdülhamit’in büyük kızı Zekiye Sultan’la, ortanca oğlu Kemalettin Paşa da, 1898’de, II. Abdülhamit’in ikinci kızı Naime Sultan’la evlendiler. Her ikisine de mareşallik rütbesi verildi. Nurettin Paşa ( 1865-1953), 1903’te müşir oldu. Fransa’ da Pau’da büyük sefalet içinde öldü. Eşi Zekiye Sultan (1872-1950) da Pau’da öldü. Kemalettin Paşa (1868-1920), 1903’te müşir oldu. 1904’te Naime Sultan’dan (1876-1945) ayrıldı. Osman Paşa’nın daha 2 oğlu olmuştur; onlar da askerdi. Osman Paşa’nın eşi Zât-i-gül Hanım, 1940’ta öldü.

Beşiktaş’ta Cumhuriyet’ten önceki Gazi Osman Paşa Sultanisi, sağlığında, Osman Paşa’nın konağıydı.

Osman Paşa, 5 nisan 1900’de 68 yaşında göğüs darlığından öldü. Fatih Camisi avlusundaki türbesine gömüldü.

XIX. yüzyıl Türk komutanlarının en büyüğü olan Osman Paşa, hatta bu yüzyılda yetişen Türk komutanları arasında gerçek bir askerlik dehasına sahip olan tek simadır. Ne Serdâr-ı Ekrem Ömer Paşa, ne Gazi Muhtar Paşa, ne de başkaları, bu bakımdan onunla ölçülemez. Osman Paşa’nın fiilen ortaya koyduğu savunma savaşının dünya askerlik ilkelerinde bir devrim yarattığı, yeni bir devir açtığında, bütün dünya askeri tarihçileri birleşmektedir.

Diğer Bir Kaynakta:

Asıl adı Osman Nuri’dir. Gazi Osman Paşa, 1832 yılında Tokat’da doğdu. Babası, istanbul kereste gümrüğünde katip olan Mehmed Efendi, annesi Şakire Hatun’dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman, henüz 7-8 yaşlarındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a babasının yanına gitti. Önce Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’ne, daha sonra 1844’te dayısının ders nazırı bulunduğu askeri idadiye yazıldı. Buradaki 5 yıllık tahsisinin ardından Mekteb-i Harbiye’ye girdi ve 1853 yılında mülazım-ı sani rütbesiyle okuldan mezun oldu.

Gazi Osman Paşa, Erkanıharp sınıfına kaydolduysa da Kırım Savaşı’nın çıkması üzerine Rumeli’deki orduya sevkedildi. Savaşta gösterdiği yararlılık ve kahramanlık dolayısıyla rutbesi 21 Mart 1855 tarihinde mülazım-ı evveliğe (Üsteğmen) yükseltildi.

Kırım Savaşı sona erince İstanbul’a dönerek erkanıharp sınıfına devam etti. Daha sonra kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. 1859 yılında Osmanlı ülkesinin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırılması üzerine bu hizmete askeri temsilci olarak tayin edildi ve iki yıl bu vazifede kaldı. 1861’de Rumeli Ordusu’nda görev yaptıktan sonra Suriye’de başlayan Yusuf Kerem ayaklanması sebebiyle Cebelilübnan’a gönderildi.

1866 yılında Girit’te baş gösteren Rum isyanı dolayısıyla bölgeye yollandı. Adı geniş ölçüde ilk defa bu hareket sırasında gösterdiği gayret ve fedakarlık sayesinde duyuldu. Özellikle Serdarıekrem Ömer Paşa’nın takdirini kazandı. Bu dönemde rütbesi miralaylığa (Albay) yükseltildi ve kendisine üçüncü dereceden Mecidiye nişanı verildi.

1868’de gönderildiği Yemen’deki başarıları ile Mirliva (Tuğgeneral) rütbesine terfi edildi. Yemen’in havasına alışamayan Osman Paşa hastalandığı için 1871 yılında istanbul’a döndü. Birkaç aylık hava değişiminden sonra Üçüncü Ordu’nun redif livalığına tayin edildi. Bir süre ordu merkezi olan Manastır’da kaldı.

1873 yılında Yenipazar Tümeni kumandanlığına getirildi ve kendisine feriklik (Tümgeneral) rütbesi verildi. Ardından İstanbul Merkez Kumandanlığı’na atanan Osman Paşa, görevde kısa bir süre kaldıktan sonra önce Arnavutluk’ta bulunan İşkodra kumandanlığına, oradan da Bosna kumandanlığına gönderildi.

Bosna Valisi Derviş Paşa ile aralarının açılması üzerine 1875 yılında merkezi Erzurum olan dördüncü Ordu Erkanıharp Başkanlığı’na tayin edildiyse de Balkanlar’ın tam bir kargaşa içinde bulunması nedeniyle aynı yıl Niş’e gönderildi. Ardından boşalan Vidin kumandanlığına getirildi.

Sırp Prensi Milan’ın 2 Temmuz 1876 tarihinde Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi sırasında Rus generallerinin kumanda ettiği Sırp ordusunu bozguna uğrattı. Asıl şöhretini burada elde ettiği zaferlerle kazandı. Kendisine ikinci rütbeden Mecidiye nişanı ile 1876 yılında müşirlik (Mareşal) rütbesi verildi.

24 Nisan 1872 tarihinde Ruslar Osmanlı Devletine savaş ilan ettikleri sırada Osman Paşa Vidin’deki Garp Ordusu kuvvetleri kumandanlığında bulunuyordu. Kendisine verilen emir üzerine Vidin’den 25.000 kişilik kolordusu ile 7 Temmuz 1877 tarihinde Plevne’ye ulaştı. Osman Paşa hiçbir savunma tesisi bulunmayan Plevne’yi çepeçevre kazdırdığı siperler ve toprak tabyalarla kuvvetli bir savunma merkezi haline getirdi. Bu döneme kadar görülmemiş bu savunma düzeni Osman Paşa’ya askeri tarihte önemli bir yer kazandırdı.

Ruslar’’ın buraya yönelik olarak 8 Temmuz 1877’de Alman asıllı General Schilder kumandasında başlattıkları saldırılara 60 bin kişilik Osmanlı silahlı gücü giderek sayıları 250 bine ulaşan Rus-Rumen silahlı gücüne karşı koydu, I. Plevne Muharebesi olarak tarihe geçen bu kanlı çarpışma,1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarında Ruslar’ın Rumeli cephesinde yedikleri ilk darbe oldu.

Takviye alan Rus kuvvetleri Plevne üzerine 18 Temmuz 1877 tarihinde ikinci defa taarruzda bulundular. Fakat 26 saat süren bu savaşta gösterilen direniş ve karşı saldırı sonucu Ruslar bir defa daha bozguna uğradı.

Rumenler’in de savaşa katılmasını sağlayan Ruslar, 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen III. Plevne Muharebesi’nde de başarı kazanamadı. Bu zafer üzerine Osman Paşa’ya gazilik unvanı verildi.

Birbiri ardınca başarısızlığa uğrayan Ruslar ise Plevne’yi 13 Eylül’de kuşatma altına aldılar. Uzun süren bu kuşatma sırasında mühimmat ve yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan kale müdafileri huruç hareketinde (yararak dışarı çıkma) bulunmaya karar verdi. 10 Aralık sabahı 40.000 kişiden oluşan ordusunu iki kısma ayıran Osman Paşa, Vid suyunu geçmeye çalıştığı sırada Rus-Rumen topçularının ateşi sonucu bir şarapnel parçasıyla yaralandı. Erkanıharp zabitlerinin yapılabilecek daha fazla bir şeyin olmadığını belirtmeleri üzerine de teslim olmak zorunda kaldı. Bir süre Bugot, Bükreş, Harkof ve Rusya’da esir hayatı yaşadı.

Rus çarı tarafından kendisine kahramanlığını takdir amacıyla çifte kartal nişanı verildi. İstanbul’a dönüşü için Abdülhamit II, Serasker Müşir Rauf Paşa’yı yâver-i ekremilik ve fevkalâde büyük elçilik pâyeleriyle Petersburg’a gönderdi. İçinde Gazi Osman Paşa’nın da bulunduğu heyetin İstanbul’a gelişi büyük bir törenle kutlandı.

Gazi Osman Paşa, 14 Mart 1878 tarihinde Hassa Ordusu müşavirliğine getirildi. 5 Kasım 1878’de Mabeyn müşiri oldu ve ölünceye kadar bu görevde kaldı. Hatta ölümünden sonra bile yerine başka bir atama yapılmadı.

1878-1885 yılları arasında seraskerlik (Genelkurmay Başkanı) yaptı. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Osmanlı Ordusu kumandanı Edhem Paşa’dan harbe dair kesin bir cevap gelmemesi ve basında Yunan galibiyetinden bahsedilmesi üzerine 23 Nisan 1897 tarihinde başmüfettiş sıfatıyla hareketi yürütmek üzere savaş yerine gönderildi.

Gazi Osman Paşa; yaverlik unvanı, mefharet, birinci rütbeden Mecidi ve imtiyaz nişanlarına ilave olarak papa da dahil kendisini takdir eden yabancı devlet başkanları ile hükümdarlar tarafından birinci rütbeden nişanlarla ödüllendirilmiştir.

Askeri şahsiyetinin yanında saraydaki görevleri sırasında siyasi faaliyetlerde bulundu. İngilizlerin Osmanlı Devleti üzerinde uyguladıkları baskı politikasına karşı İstanbul’da bulunan Müslüman unsurlar arasında sağlam bir yer edinerek dini grupların birleşmesini sağladı. Hindistan, Mısır ve Arabistan’daki İngiliz karşıtı gruplarla da münasebette bulundu.

Yıldız Sarayı’nda ordunun ıslahını ele alan komisyon çalışmalarına katıldı. Yapılacak ıslahat hareketinin Avrupa tesirinden uzak ve öz değerlere bağlı olması gerektiğini savunarak aksi fikirdeki ıslahat komisyonu kararlarına muhalefet etti. Bu meseleden dolayı kendisiyle Sadrazam Hayreddin Paşa arasındaki siyasi mücadele paşanın 16 Temmuz 1879’da görevinden istifa etmesiyle sonuçlandı.

Muhaliflerinin fikir ve eğilimlerine şiddetle karşı çıkması aleyhinde birtakım ithamlara yol açtı. Bu ithamları incelemek üzere padişahın emriyle kurulan komisyon iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu.

Gazi Osman Paşa iyi derecede Arapça, biraz da Farsça ve Fransızca biliyordu. Ferik Neşet Paşa’nın kız kardeşi Fatma Zâtıgül Hanım’la yaptığı evlilikten Nureddin, Kamaleddin, Cemaleddin ve Hüseyin Abdulkadir adlı dört çocuğu olmuştur. Torunları halen İstanbul, Kahire ve Paris’te yaşamaktadır. Sultan II. Abdülhamit kendisini çok takdir ettiği için iki kızını Osman Paşa’nın iki oğluyla evlendirmiştir.

Gazi Osman Paşa, 5 Nisan 1900 tarihinde 68 yaşında vefat etti. Türbesi, kendisini çok seven ve saygı duyan Padişah II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı. Cenazesi Fatih Camii avlusuna gömüldü.

Etkileri

Türkiye’de bazı illerde Gazi Osman Paşa anısına inşa edilmiş veya ismi verilmiş yapıtlar bulunmaktadır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Stadyumu bulunmaktadır. Bunun yanında hatırasını yaşatmak için ismi İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine, Tokat’ın Gaziosmanpaşa kasabasına ve futbol takımı Gaziosmanpaşaspor’a, birçok ilde sokak, cadde ile hastane, okul gibi yerlere verilmiştir.

Plevne Marşı

Gazi Osman Paşa’nın ölümünün ardından anısına “Plevne Marşı” bestelenmiştir.

Tuna nehri akmam diyor
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Pasa
Plevne’den çıkmam diyor

Olur mu böyle olur mu
Evlât babayı vurur mu
Sizi millet hainleri
Bu dünya size kalır mı

Düşman Tuna’yı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa’nın kolunda
Beşbin top birden patladı

Kılıcımı vurdum taşa
Tas yarıldı baştan başa
Askerinle binler yaşa.
Nâmı büyük Osman Paşa

Marşın Bir kaç farklı versiyonu:

Grup Ser

Plevne Marşı (Grup Ser-150 kişilik koro)

SER Organizasyon paylaştı: 14 Mart 2018 Çarşamba

Şanlı komutanımıza Allah’tan rahmet dileriz.

Share